БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Строителен надзор
Нашата роля е да осигурим:
  • Законосъобразното започване на строежа:
Експертите на Дарис координират строителната документация за обекта, както и задълженията на лицата участници в строителството. 
Открива се строителна площадка и се определя строителна линия и ниво на строежа .
Съставя се заповедната книга за обекта и се уведомяват специализираните контролни органи.
  • Строителен надзор за законосъобразното изпълнение  на строежа:
В хода на строителният процес, надзорниците по съответните специалности извършват контрол върху изпълнението на строително - монтажните работи, съответствието на влаганите продукти и установяват със съответните протоколи и актове, съгласно Наредба № 3 съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти.
Експертите от екипа на Дарис следят за спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на този процес.
При възникнали проблеми и разногласия в процеса на изпълнение на строежа ръководителят на екипа кооординира взаимоотношенията между участниците в строителния процес.
При завършване на строежа, Дарис контролира дейността по придобиване на писмени становища от специализираните контролни органи, по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация и оказва съдействие във връзка с издаването на съответните разрешителни и реализиране на съгласувателните процедури за обекта.
  • Строителен надзор при завършване  на строежа:
Техническият екип на Дарис подготвя строителното досие за обекта и съставя Констативния акт за удостоверяване годността за приемане на строежа – образец 15, след което Ръководителят на екипа организира подписването му от всички участници в строителството.
Дарис изготвя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, с копие до Възложителя.
Ръководителят на екипа извършва необходимите действия за въвеждане на строежа в експлоатация, включващи съставяне и подаване от името на Възложителя до ДНСК искане за издаване Разрешение за ползване, заедно с останалите изискуеми документи, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба №2.
Представители на Дарис участвуват в състава на назначената от Началника на ДНСК или  упълномощено от него лице Държавна приемателна комисия и запознават комисията с изпълнения строеж.
Участват в съставянето и подписват Протокол за установяване годността за ползване на строежа – Образец 16 от Наредба №3/31.07.2003г.
След получаване на Разрешение за ползване Консултантът предава на Възложителя пълно строително досие на обекта.
  • Периодични доклади:
Надзорният екип предоставя периодични доклади за хода на строителния процес. Те могат да съдържат освен въпросите касаещи обхвата на задълженията по строителния надзор, така и необходимите отчети по желание на Възложителя:

Общи данни за обекта: Описание на извършваните дейности и заетите в строителния процес лица. Общо състояние на проекта, текущи въпроси, възникнали спорове и рискове.

Прогрес: Мониторинг на прогреса по графика за изпълнение на Проекта. Коментар по Графика на Строителя и действително извършените строително - монтажни работи на обекта.

Качествен контрол: Описва качеството на извършваното строителство, съответствието му с инвестиционните проекти и всички възникнали въпроси в тази връзка.

Разходи: Отчет за направените разходи, отнесени към прогреса на строителството и одобрения бюджет.
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени