БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Координатор по безопасност и здраве
Основни функции за етапа на инвестиционното проектиране:
  • координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд във всички части на проекта, за да бъдат разпределени етапите и видовете строително-монтажни работи, които ще се извършват едновременно или последователно, и да бъде оценена тяхната продължителност
  • разработва план по безопасност и здраве, когато такъв не е възложен на проектанта
  • подготвя, актуализира и предава на възложителя информация за характеристиките на строежа и данни за проява на рискови фактори, влияещи върху безопасността и здравето на работещия, която се използва при изпълнението на следващите видове работи.
Основни функции за етапа на изпълнение на строителството:
  • координира осъществяването на общите принципи за превантивност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и другите нормативни актове в тази област
  • координира изпълнението на изискванията, определени с плана за безопасност и здраве при работа и с другите нормативни документи в тази област, от строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност
  • актуализира плана за безопасност и здраве при работа и предаваната на възложителя информация в зависимост от настъпилите изменения в хода на строителството
  • организира съвместната работа между всички строители, независимо от етапа на включването им в работата на строителната площадка
  • координира контрола по правилното извършване на строителните и монтажните работи
  • предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени