БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
План за безопасност и здраве
Планът за безопасност и здраве (ПБЗ) е неделима част от инвестиционния проект. 
Създавайки организация на строителната площадка, организация на извършване на строително монтажните работи, определяне на броя на работниците във всеки един етап от изграждането на обекта, се дава възможност на инвеститора да прогнозира разходите си за труд по време на изграждането на обекта, а също така и срока за изграждане.
ПБЗ съдържа и препоръки и правила, които трябва да се спазват, за да може стрителният процес да мине без инциденти и да се спазят сроковете.
Планът за безопасност и здраве се изготвя в следните случаи:
  1. При изграждане на нови сгради;
  2. При извършване на земни работи, при които работещите са изложени на рискове от затрупване от свличащи се земни маси, от потъване във вода или падане от височина;
  3. При ремонт, реконструкция, възстановяване, преустройство на съществуващи сгради;
  4. При монтаж или демонтаж на елементи имащи пряко отношение към носещата конструкция;
  5. Работи, изискващи монтаж или демонтаж на тежки или обемисти готови строителни елементи;
  6. План за безопасност и здраве може да се изготви и в други случаи по преценка на координатора по безопасност и здраве.
Планът за безопасност и здраве се състои от:
  1. Графична част – дава информация за организацията на строителната площадка, както и план-график за последователността на извършване на строително-монтажните работи (СМР) ;
  2. Текстова част – съдържа информация за мерките и изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени