БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Етапи
   Предварителни проучвания
Още в най-ранна фаза консултантското становище, основано на опита и техническите знания по започването на нов проект, е изключително полезно за инвеститора. Проучват се и се анализират възможни методи за строителство и свързаните с тях икономически и технически решения.

   Планиране на строителството
Съобразно намеренията на клиента специалистите планират и разработват етапите на строителството. На тази база се планира и финансирането.

   Проектиране
Изискванията на клиента към бъдещата проектна разработка намират израз в заданието за проектиране. Професионалното му оформяне е необходимост за преминаване към етапа на проектирането.
В процеса на проектиране е наложително професионално управление на всички фази. Целта е да се осигури съответствието на проектните разработки - идейна, техническа и работна, с инвестиционните намерения на Клиента.

   Възлагане на строителството
Съвместно с клиента се изработват критериите за подбор на строителните фирми. Уточнява се и се организира тръжната процедура. Получените ценови предложения се анализират и се оформя доклад, който съдържа информация необходима за провеждане на преговори. Изключително полезни са консултантските съвети при договарянето с избраната строителна организация. При оформянето на договора за изпълнение, професионалния опит на специалистите по управлението на строителни проекти, осигурява в максимална степен защитата на интересите на клиента.
Специално внимание се обръща върху координацията между отделните изпълнители и доставчици при съвместната им работа на обекта, за постигане на необходимото качество на крайния продукт.

   Строителство
По време на строителните работи е необходимо постоянно присъствие на  обекта. Базираните на място инженери действат като представители на клиента. Те провеждат качествен контрол, дават консултации и ежедневно следят и регистрират хода на строително-монтажните работи. От приетите количествени показатели се оформят и разрешават плащанията към строителите. Те следят и за изпълнението на мерките за безопастност на обекта и опазването на околната среда.
За клиента се изготвят периодични доклади за хода на строителния процес. Те могат да съдържат освен въпросите касаещи изпълнението на строителството, така и необходимите отчети по желание на възложителя:
 • Общи данни за обекта:
  Описание на извършваните дейности и заетите в строителния процес лица. Общо състояние на проекта, текущи въпроси, възникнали спорове и рискове.
 • Прогрес:
  Мониторинг на прогреса по графика за изпълнение на Проекта. Коментар по Графика на Строителя и действително извършените строително - монтажни работи на обекта.
 • Качествен контрол:
  Описва качеството на извършваното строителство, съответствието му с инвестиционните проекти и всички възникнали въпроси в тази връзка.
 • Разходи:
  Отчет за направените разходи отнесени към прогреса на строителството и одобрения бюджет.
   Приключване и въвеждане в експлоатация
В заключителния етап се планират и провеждат последните изпитвания и тестове за потвърждение на успешното и качествено изпълнение. Клиентът се запознава с технологичното оборудване и получава необходимите инструкции за експлоатация. Заедно с това инженерите помагат на строителният надзор да подготви необходимите екзекутивни документи. Съоръжението или сградата се предават с гарантирано качество за нормална бъдеща експлоатация.
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени