БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Обхват
 • Предпроектни проучвания и процедури по промяна на предназначението;
 • Обемно-устройствено проучване;
 • Бюджетиране на строително-инвестицонния процес и изготвяне на финансов план;
 • Проучване на материали и технологии с цел подобряване на качеството на решенията;
 • Консултиране при изготвяне на задание за проектиране;
 • Организиране комуникациите между основните участници в строително-инвестиционния процес – Клиента и Проектанти, Изпълнители, Доставчици, Строителен надзор;
 • Организиране на конкурс и избор на участниците в строителния процес;
 • Пълен мониторинг на проектния процес;
 • Прилагане към докладите на предложения и препоръки за предвиждани материали, цени, характерни технологии и методи за строителство;
 • Съгласуване изработването на работните проекти и детайли между Проектанта и Клиента, Изпълнителите и Консултанта;
 • Изготвяне на календарен график за строителството;
 • Предварително проучване и покана за участие на фирми;
 • Изготвяне на договори за изпълнение и доставки по проекта;
 • Контролиране на качественото и количественото изпълнение на строителните работи на строителната площадка;
 • Организиране на оперативни срещи и изготвяне на протоколи с взетите решения и поставени срокове за изпълнение на задачите;
 • Съгласувания с инстанции и експлоатационни дружества за осигуряване на необходимите разрешения;
 • Следене спазването на графика за строителство;
 • Планиране и организиране на контрола на качеството на строителните работи, включително организиране на външни специализирани консултации, тестове и изпитвания;
 • Отчитане изпълнението на СМР пред клиента, чрез представяне на периодични доклади;
 • Приемане от изпълнителите за преглед и одобрение документацията по отчитане на извършени работи за заплащане съобразно одобрените графици;
 • Участва в договарянето и възлагането за изпълнение на допълнително възникнали работи;
 • Съдействие при въвеждане на сградата в експлоатация.
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени