БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Оценка за енергийна ефективност на инвестиционния проект
Оценката за енергийна ефективност на инвестиционните проекти се извършва с цел удостоверяване съответствието на обектите с нормативните изисквания за енергийна ефективност и реализирането на енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните им характеристики.
Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност, предвидени в Закона за енергийна ефективност.
Оценката за съответствието на проектите за енергийна ефективност се извършва в съответствие с Наредбата за енергийните характеристики на обектите. За оценката е необходимо Възложителят да предостави на лицата, извършващи оценката, работните и техническите проекти и при необходимост да подсигури връзка с проектантския екип. При приключване на оценката се изготвя доклад, а ако се установят пропуски в техническите проекти се дават препоръки за преработването им.
Съгласно чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуваща сграда трябва да съответства на изискванията за енергийна ефективност.
Оценката за съответствие на инвестиционен проект се прави след преглед на технически или работен проект по част „Енергийна ефективност” и служи за издаване на разрешение за строеж.
Дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност се извършват от физически или юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.23 от ЗЕЕ от 14.11.2008 г. и съгласно чл.142, ал.9 от ЗУТ.
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени